Zmluva o dielo na vytvorenie web stránky

uzatvorená medzi:

Zhotoviteľ:

a

Objednávateľ:

za nasledovných zmluvných podmienok:

Článok 1
Predmet zmluvy

1.

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela – webovej stránky na doméne „abc.sk“, ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo podľa pokynov objednávateľa a po jeho riadnom odovzdaní ju podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa spravovať a aktualizovať, prípadne inak upravovať.

Článok 2
Špecifikácia diela

1.

Technická a obsahová špecifikácia diela je vymedzená v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok 3
Termín plnenia

1.